Velg en side

Forurensningsloven

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Relevante forskrifter, veiledninger m.m. for VA-sektoren:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), herunder:

Miljødirektoratets kommentarer til forskriften
Retningslinjer til Fylkesmannen (TA-2237)

Miljøkommune.no erstatter Veiledning til kommunene TA 2236 2007

Delegasjon av forurensningsmyndighet til selskaper, SFT 11.01.2005

Statsforvalters myndighet etter forurensingsloven og oreigningsloven (T-3/12)
Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven (T-5/98)

Mal for utslippstillatelser for kommunale avløpsanlegg med veiledning

Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter ved avløpsanlegg (TA-2378/2008)