Velg en side

Forurensningsloven

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Ot.prp.nr.11 (1979-80)

Relevante forskrifter, veiledninger m.m. for VA-sektoren:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), herunder:

Miljødirektoratets kommentarer til forskriften
Retningslinjer til Fylkesmannen (TA-2237)

Søknad om utslippstillatelse, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Veiledning til kommunene TA 2236 2007 er erstattet av Miljødirektoratets kommentarer til forskriften

Delegasjon av forurensningsmyndighet til selskaper, SFT 11.01.2005

Statsforvalters myndighet etter forurensingsloven og oreigningsloven (T-3/12)
Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven (T-5/98)

Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter ved avløpsanlegg (TA-2378/2008)

Uttalelser fra Miljødirektoratet og avgjørelser fra statsforvalterne