Velg en side

Fra 1. januar iverksettes nye regler om overvannshåndtering og nye regler om interkommunale selskap.

Overvannshåndtering i byggesaker

Plan- og bygningsloven har fått nye regler om blant annet opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til overvannshåndtering i byggesaker og mulighet for å stille krav til bebygde eiendommer.

Endringer i lov om interkommunale selskaper og ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS)

Endringene i IKS-loven innebærer blant annet at representantskapet i interkommunale selskaper skal følge de samme reglene om møteoffentlighet som folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. Økonomireglene for interkommunale selskaper endres i loven og gjennom ny forskrift slik at de i større grad er harmonisert med kommuneloven av 2018.