Velg en side

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye terskelverdier for offentlige anskaffelser. Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktforskriften, forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter trådte i kraft den 6. april

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nasjonal terskelverdi er justert tilsvarende opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien. Det vil dermed fortsatt bare være én terskelverdi for offentlige kjøp av varer og tjenester. Terskelverdiene i andre forskrifter med krav til offentlige innkjøp justeres på tilsvarende måte i samsvar med EØS-terskelverdiene.

Nye terskelverdier i norske kroner 2018-2019