Velg en side

I NVEs notat fra 27.01.2014 utdyper direktoratet hvordan dameiere kan gjennomføre følsomhetsanalyser, og når det er aktuelt.

I følge NVE gir følsomhetsanalyser et bedre bilde av hvor mye den potensielle usikkerheten i flomberegninger påvirker damsikkerheten. Usikkerheter kan være knyttet til både metodikk, hydrologisk datagrunnlag og hydrauliske forutsetninger.

Flomberegninger generelt inneholder såpass mange usikkerheter at NVE anbefaler at dameier inkluderer følsomhetsanalyser i alle flomberegninger uavhengig av kvalitet på datagrunnlag og forventede klimaendringer.
Ved beregninger av tilløpsflom for ett enkelt magasin, angir kap. 8.3 i retningslinjer for flomberegninger at tilløpsflommen kan skaleres med 10 %. NVE har senere kommet fram til at det er fornuftig å skalere dimensjonerende tilløpsflom fra lokalfeltet med 10, 20 og 40 %.
Les mer om følsomhetsanalyser for flomberegninger: