Velg en side

NVE har justert beregningsreglene for gebyr for sikkerhetstilsyn med dammer.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) ble gjort gjeldende fra 01.01.2010. NVE har i brev av 06.10.2011 informert om at det fra og med 2011 gjelder endrede beregningsregler for årsgebyr for sikkerhetstilsyn med klassifiserte vassdragsanlegg (dammer og vannveier). Hensikten er å harmonisere gebyrberegningen med den nye damsikkerhetsforskriften.

NVE går over fra minstesats for gebyr per eier til minstesats per dam eller vannvei, men uten å øke rammene for innkrevet gebyr samlet sett. Minstesatsen er satt til kr. 2000 per dam eller vannvei. Gebyrberegningen for dammer vil fortsatt være basert på konsekvensklasse, høyde og oppdemt volum. Justeringen vil medføre at eiere som har flere dammer må betale noe mer, mens større eiere vil betale noe mindre. NVE peker på at den nye gebyrmodellen samsvarer bedre med tidsbruken som NVE har per anlegg og anleggseier.