Velg en side

Kommunal rapport skriver at Rana kommune krevde 16 millioner kroner for mye i vann- og avløpsgebyrer fra innbyggerne, men nektet å tilbakeføre pengene. Nå ber Norges Kommunerevisorforbund om forskriftsendring.

Behøver norske kommuner å praktisere selvkost i tråd med departementets «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester»? Nei, mener Rana. I henhold til retningslinjene, bør inntektene i løpet av en periode på tre til fem år ikke overstige kostnadene. Kommunen mener at departementets retningslinjer ikke er rettslig bindende, og henter støtte for sitt syn i et notat utarbeidet av advokatfirmaet Haavind. Notatet viser til forurensingsforskriftens kapittel om kommunale vann- og avløpsgebyrer, der det heter at de til enhver gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost bør legges til grunn.

«Det vil fremstå relativt meningsløst at kommunen på den ene siden skal være forpliktet til å redusere gebyrene for de følgende år betydelig, når kommunen står ovenfor betydelige investeringer innenfor VA-sektoren innenfor den samme perioden», konkluderer Haavind i notatet.

Kommunerevisjonen påpekte i fjor at Rana i henhold til retningslinjene hadde innkrevd 16 millioner kroner for mye i gebyrer for årene 2003-2005, og anbefalte at pengene ble tilbakebetalt til innbyggerne.