Velg en side

Frostating lagmannsrett påpekte at offentlige interesser, uttrykt gjennom politiske vedtak etter en omfattende planprosess, må gå foran personlige behov.

I en dom av 16.08.2012 fikk Trondheim kommune medhold i sin strenge praktisering i forhold til å innvilge dispensasjoner fra byggeforbudet i kommunens arealplan for området rundt Jonsvatnet. Kommunen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avslo søknad om oppføring/rehabilitering av en treplatting/terrasse rundt en hytte ved Jonsvatnet, som er drikkevannskilden til Trondheim. Tiltaket var utvilsomt søknadsdpliktig etter plan- og bygningsloven § 93 og avhengig av dispensasjon etter samme lovs § 7. Eiendommen lå både i LNF-område og innenfor området for kommunedelplanen for Jonsvannsområdet. Selv om det forelå personlige behov hos søkeren var ikke vedtaket sterkt urimelig. Tiltaket ved dessuten betydelig mer omfattende enn det som kan betraktes som minimumsløsninger.