Velg en side

Flere vannverk har erfart at Mattilsynet har vært uvillige til å fastsette lokale forskrifter hjemlet i drikkevannsforskriften § 4 annet ledd, annet punktum, for å beskytte nedslagsfelt for drikkevann mot aktiviteter som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av drikkevann eller vannforsyningssytem (herunder vannkilden).

Den 06.07.2011 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et brev til miljøverndepartementet, hvor de ba om en vurdering av kommuners muligheter til å innføre restriksjoner på allemannsretten i nedbørsfelt til drikkevannskilder gjennom bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

I brev 08.03.2012 bekrefter MD at det med hjemmel i pbl kan innføres restriksjoner på utøvelsen av allemannsretten i bestemmelser til sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann, jf. pbl § 11-8 tredje ledd, bokstav a (hensynssone). Det kan også i den forbindelse settes restriksjoner for andre aktiviteter som kan ha betydning for forurensning av drikkevann.