Velg en side

I dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 30.04.2012 fant retten at Bærum kommunes vedtak om å pålegge Hafslund Nett AS å legge sitt distribusjonsnett i rør i bakken var gyldig.

Bakgrunnen for pålegget var at kommunen skulle etablere nytt ledningsnett for vann- og avløp i vegen, og ønsket at andre ledningseiere skulle fremføre sine kabler i samme grøft. Hafslund hadde sine ledninger i luftstrekk langs veien, og på stolpene var det også hengt opp flere svakstømsledninger eid av andre infrastrukturaktører.

Pålegget ble begrunnet med hensynet til effektiv drift, vedlikehold av vegen, behov for samordning av forskjellige typer rør og ledninger som føres langs vegen, samt estetiske og miljømessige hensyn.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21 september 2012 at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsa at saken ble fremmet for Høyesterett.