Velg en side

Den 1 januar 2012 trådte Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft, og fra samme tid ble lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommuner (kommunehelsetjenesteloven) opphevet.

Kommunehelstejenestelovens forskriftshjemmel for drikkevannsforskriften, forskrift om organisk gjødsel og miljørettet helsevern videreføres i folkehelseloven § 33.

Folkehelseloven ble behandlet i Stortinget som en del av samhandlingsreformen. Et av målene med reformen er å fremme helse og forebygge sykdom i større grad enn i dag.

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et rundskriv med oversikt over bestemmelsene i den nye loven med merknadene til de enkelte bestemmelsene. I rundskrivet varsler departementet at de snarlig vil sende et forslag til forskrift på høring.