Velg en side

NVE har kommet med et  informasjonsskriv (1 – 2013) som retter seg mot personer med vassdragsteknisk ansvar og tilsynspersonell. Skrivet tar for seg regler i damsikkerhetsforskriften, pågående regelverksarbeid, NVEs planer for oppfølging av dameiere i 2013, FOU-aktiviteter og kompetansesituasjonen. NVE minner i skrivet om at den ansvarligefor dammer og vassvegar som mangler gyldig vedak snarast råd skal fremme forslag til NVE om konsekvensklasse. Dammer og vassdragsanlegg som er uriktig klassifisert etter ny forskrift, skal senest innen utgangen av 2014 klassifiseres på nytt etter reglene i damsikkerhetsforskriften kapittel 4.

NVE minner også om kravet om beredskapsplan for vassdragsanlegg i klasse 2, 3 og 4.