Velg en side

Nordre Land kommune overtok i 2010 ansvaret for drift og vedlikehold av et avløpsanlegg som tilhørte et hotell. Årsaken til overtakelsen var at hotellet over lengre tid ikke hadde overholdt driftskravene. Da hotellet senere ble tvangssolgt, ga ikke salget tilstrekkelig penger til å dekke både bankens pantekrav og kommunens krav på dekning av sine utgifter. Spørsmålet som Gjøvik tingrett, Eidsivating lagmannsrett og Høyesterett har tatt stilling til, er om kommunen har legalpant for sine utgifter til drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegget, og dermed skal gis fortrinnsrett til å få dekket disse. Norsk Vann erklærte partshjelp til støtte for Nordre Land kommune i forbindelse med at saken igjen skulle behandles av Høyesterett. Bakgrunnen for Norsk Vanns partshjelp var at  tingrettens og lagmannsrettes avgjørelser ville få som konsekvens at kommuner som overtok ansvaret for vedlikehold og drift av avløpsanlegg som ikke fungerer tilfredsstillende, ikke ville få samme sikkerhet for sine kostnader til disse anleggene som for utgifter til kommunens egne avløpsanlegg.

Både i sin kjennelse av 03.08.2012 og i den nye kjennelsen av 20.03.2013 støtter Høyesterett Nordre Land kommune og Norsk Vanns synspunkter og har begge ganger opphevet lagmannsrettens kjennelse. Eidsivating lagmannsrett må dermed behandle saken for tredje gang.

Både Nordre Land kommune og Norsk Vann er tilkjent saksomkostninger.