I sitt svar på Klima- og miljødepartementets oppdrag om å utrede og vurdere overvannsgebyr foreslår direktoratet et nytt gebyr som hjemles i en ny § 3a i vass- og avløpsanleggslova og utdypes kapittel 16A i forurensningsforskriften. Se utkast til høringsforslag. For å...