Miljødirektoratet har svart på et spørsmål om hvordan kommunenes oppgaver etter forurensningsloven § 26 andre ledd skal finansieres gjennom enten slamtømmings- eller renovasjonsgebyret, en annen øvrig gebyrordning, eller om finansieringen av disse oppgavene i sin...