EU-domstolen har avsagt en ny dom om fortolkningen av vanndirektivet. Dommen handler om tillatelser til tiltak som kan medføre midlertidig, kortsiktig påvirkning av vannkvaliteten. Domstolen konkluderte med at når medlemsstatene vurderer om et tiltak er forenlig med...