Velg en side

Ny forskrift om kommunal beredskapsplikt trådte i kraft 07.10.2011 og gir utfyllende bestemmelser til sivilbeskyttelsesloven mht. kommunal beredskap.

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) trådte i kraft 01.01.2011. Loven gir bl.a. bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunene står bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble fastsatt 22.08.2011 og gir nærmere regler for den kommunale beredskapsplikten. Forskriften trådte i kraft 07.10.2011, og det er varslet at det skal utgis en veiledning til forskriften. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet med kommunens oppfyllelse av plikter etter denne forskriften.

Iht. forskriften § 2 skal kommunen gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Analysen skal bl.a. omfatte særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.

Iht. forskriften § 3 skal kommunen på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, samt vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven.

Iht. forskriften § 4 skal kommunen med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan, som skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til plan- og bygningsloven.

Iht. forskriften § 6 skal risiko- og sårbarhetsanalysen oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og kommunens beredskapsplan skal minimum revideres en gang pr. år. Iht. forskriften § 7 skal kommunens beredskapsplan øves hvert annet år.