Velg en side

Høyesterett har slått fast at kommuner som eier avløpsledninger ikke kan fraskrive seg ansvaret for skader som følge av aktsomt, men likevel utilstrekkelig vedlikehold av ledningene. Ledningseiere som har unnlatt å ta dette ansvaret må heretter korrigere kursen. Mange har allerede tatt ansvar i tråd med den nye dommen, mens de fleste nok må endre sin praksis.

Kartlegg årsaken

Ledningseier må ta ansvar for skader som følge av aktsomt, men likevel utilstrekkelig vedlikehold. Samtidig kan man fraskrive seg ansvaret for at ledningene ikke var tilstrekkelig dimensjonert for å ta unna uvanlig store nedbørsmengder. Når kommunen mener at huseier selv bør dekke en skade er det viktig å kartlegge hva som var årsaken, særlig der ledningene er trange, overhøyden ikke tilfredsstiller kravene eller kommunen mener skaden skyldes mangler på huseiers egen stikkledning. I tvilstilfeller er det viktig å dokumentere hva som var årsaken til at abonnenten fikk kjelleren fylt med vann, og her er det skriftlige rapporter og bilder som gjelder.

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår har følgende bestemmelse om ansvarsforhold i punkt 3.14 tredje avsnitt:

”Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leietaker, fester og lignende) eller på private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten skyldes forsettelig eller uaktsomt forhold fra kommunens side.”

Denne bestemmelsen må heretter leses i tråd med dommen, noe som innebærer at det må tas inn et ekstra forbehold for utilstrekkelig vedlikehold:

”Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leietaker, fester og lignende) eller på private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten skyldes forsettelig eller uaktsomt forhold fra kommunens side eller utilstrekkelig vedlikehold av avløpsledning.”

Dommen vil trolig få konsekvenser utover det konkrete forholdet om tilstopping av avløpsledning. Blant annet vil det neppe heller være anledning til å fraskrive seg et objektivt ansvar for utilstrekkelig vedlikehold av vannledning.

Dom HR-18.10.2011- (Alta)