Velg en side

Ann Janette Hansen, jurist i Fredrikstad kommune, spør om politivedtektene burde vært tema i saken?

Skadestedet er i Bjugn kommune, med vedtatte politivedtekter:

Ӥ 15. Fortau m.v.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16. Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø eller is fra privat gårdsplass eller privat avkjørsel skal ikke henlegges på offentlig sted.

§ 17. Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.”

Tilsvarende bestemmelser er vedtatt i flere kommuner.

Etter politivedtektene er huseier ansvarlig for å holde grøfter åpne, og kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende. Veiholder har ikke et abonnementsforhold til sine brukere, og kan ikke fraskrive seg ansvar slik VA har gjort i standard abonnementsvilkår. Gjennom politivedtektene kan vi utlede at noe av vedlikeholdsansvaret er flyttet til huseier, men ansvaret for anlegget ligger fortsatt hos anleggseier. En forsømmelse hos vedlikeholdsansvarlig vil bringe veiholder i ansvar. I den grad den som har forsømt vedlikeholdet kan identifiseres med skadelidte er det urimelig at veiholder kommer i ansvar. Dersom skaden skjer hos en annen huseier vil nok ansvaret ligge hos veiholder som anleggseier, med mulighet for veiholder til å sende saken videre til den huseier som har forsømt seg.

Resultatet av denne dommen er at veiholder må sørge for at politivedtektene blir overholdt. Ved forsømmelse fra huseiers side kan det tenkes at de utgifter veiholder har til vedlikehold blir sendt til huseier som ansvarlig. Huseier har anledning til å sende regningen til sitt ansvarsselskap. Videre må veiholder i arbeidet med LOD bruke naboloves §2 i større grad.

Er det slik vi vil ha det?