Velg en side

Ny forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) trer i kraft fra nyttår.

Forskriften ble fastsatt 28.10.2011, var på høring i 2008 og trer i kraft 01.01.2012. Den erstatter forskrift fra 2003 om internkontroll for å oppfylle krav om vassdrag og grunnvann.

Forskriften skal sikre at det etableres internkontroll og fremmes kontinuerlig forbedringsarbeid, slik at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. Med ”vassdragslovgivningen” menes vannressursloven, damsikkerhetsforskriften, vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven. IK-vassdrag innebærer enkelte endringer i internkontrollkravene til vassdragsanlegg, kraftverk og grunnvannstiltak, bl.a. som følge av ny damsikkerhetsforskrift fra 2010.