Velg en side

Christen Ræstad tenker litt høyt i forlengelsen av HR-dommen:

Min oppsummering:
1. Det viktigste med dommen er at GRØFTER, dvs Åpne avløpsanlegg, inngår i definisjonen av avløpsanlegg.

Støtte for dette i dommen:

Pkt 29: Førstevoterende er eksplisitt i å henvise til RTT 1977 bruker begrepet «avløpsNETT». For undertegnede har det hittil vært oppfattet som LUKKET system, dvs i praksis rør og tilsvarende. HR opphever min begrensing i denne definisjonen, fordi en grøft åpenbart er laget for å ivareta det førstevoterende skriver: «Dermed dekkes også anlegg som utelukkende skal lede bort overflatevann, for eksempel ved å føre det ned i grunnen ELEER ut i vassdrag eller sjø.»

Se også nedenfor.
2. Konsekvensene av denne voldsomme utvidelsen av «avløpsanlegg» blir meget interessant:

Med økt satsing på lokal overvannsdisponering (LOD) blir alle anlegg knyttet til LOD i praksis å definere som «avløpsanlegg».

Det blir viktig, for med økt satsing på LOD («forbud mot å sende overvann til avløpsnettet»), vil det bli færre skader på grunn av tilbakeslag i avløpsnett, men langt flere skader knyttet til LOD, når man tar feil i vurderinger om nedenforliggende arealer tåler at overvann føres til terrenget.

Min spådom er at forsikringsselskapene og domstolene står foran svært store utfordringer. Og at LOD vil ØKE, ikke minke, konfliktnivået for vannskader, selv om tilbakeslagssakene reduseres.
3. Hvis grøfter og LOD er «avløpsanlegg», da vil vel LOD også inngå i selvkostberegningen som grunnlag for beregningen av avløpsgebyrene.

Det kan forskyve mange grenser!!
4. Siden «grøfter» er avløpsanlegg, hvor stanser da omfanget av «avløpsanlegg»?:
a. Hvis man foretar tiltak i en bekk for å øke kapasiteten til å ta i mot mere vann, da blir vel dette et avløpsanlegg
b. Er det menneskelige vassdragsinngrep som er grensen for «avløpsanlegg»? Vårherre er vel ikke VA-ingeniør og entreprenør for «avløpsanlegg». Bibelen gir liten støtte for dette ( irettesettelse mottas fra de mer beleste!)
c. Grensene mellom FLOM og overvannsskader blir med dette mer utvisket. Det taler meget positivt for at NVE — SELVSAGT !!! — må være overvannsmyndigheten.
For de som ønsker hjelp til å fintolke HR-dommen hva angår definisjonene av «avløpsanlegg», henvises særlig til følgende punkter i dommen:
· Pkt 12 (fra Tryg forsikring)
· Pkt 22: Lukket eller ÅPEN ledning (ref vassdragslovens §§ 47 og 115) er avløpsanlegg, karakterisert i punkt 23 som en «romslig» fortolkning!!!
· Pkt 31: Lagmannsrettens dom der «Veigrøfter» eksplisitt inkluderes i «avløpsanlegg».
· Pkt 46: Mindretallet siterer også vassdragslovens §36 med omtale av «åpen ledning». Det er uklart for meg hvor grensen går mellom «åpen ledning» og «grøft»