Velg en side

Tre rettsakter hjemlet i vanndirektivet gjennomføres nå i norsk rett gjennom endringer i vannforskriften og forurensningsforskriften.

Rettsaktene er:

  • Direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav innenfor vannpolitikken, som etablerer miljøkvalitetsstandarder for vann og prioriterte stoffer
  • Direktiv 2009/90/EF om tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand
  • Kommisjonsbeslutning 2009/915/EF om interkalibrerte grenseverdier for klassifisering av miljøtilstand

Norsk Vann avga høringsuttalelse til Miljøverndepartementets forslag 22.12.2011.

Klif omtaler endringene på sin hjemmeside som følgende:

1. Miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer
Spesifiserer miljøkvalitetsstandarder for 33 prioriterte stoffer og åtte andre stoffer. I tillegg omfatter vannforskriften nå også et krav om et nasjonalt utslippsregister, mulighet til å overvåke miljøgifter i sediment og organismer, innblandingssoner, og unntak fra langtransporterte miljøgifter.

2. Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av miljøgifter
Endringene skyldes i hovedsak krav til at analysene skal gjennomføres i henhold til standarder, og at aktuelle laboratorier skal delta i ringtester.

3. Grenseverdier for klassifisering av miljøtilstand
Endringene gjelder innføring av grenseverdier for fastsettelse av øvre og nedre grense for god økologisk tilstand. Grenseverdiene er et resultat av et samarbeid for å sikre at klassifisering av vannforekomster blir sammenlignbart på tvers av landene.