Velg en side

Forsikringsselskapet til Alta kommune er dømt til å betale erstatning fordi kommunens vedlikehold av en kommunal avløpsledning var utilstrekkelig.

Høyesterett godtok ikke kommunens fraskrivelse av det objektive ansvaret for manglende vedlikehold av avløpsledningen. Høyesterett har dermed kommet til et annet resultat enn i Rt 2007 side 431 (Stavanger-dommen), hvor kommune fikk aksept for å ha fraskrevet seg det objektive ansvaret for at avløpsledningen ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å ta unna uvanlig store nedbørsmengder.

Bakgrunnen for erstatningssaken var tilbakelslag på grunn av en proppdannelse i det kommunale avløpsnettet. Proppdannelsen skyldtes en ansamling av sand og grus, som det var uklart hvordan hadde kommet inn i nettet. Alta kommune hadde erkjent at skaden ville vært unngått om vedlikeholdet hadde vært tilstrekkelig. Kommunen hadde imidlertid gjennom sine abonnementsvilkår, fraskrevet seg det objektive erstatningsansvaret som følger av forurensningsloven § 24a, for utilstrekkelig vedlikehold av avløpsledning.

Flertallet i Høyesterett mente at kommunen ikke hadde anledning til å fraskrive seg dette ansvaret. De begrunnet synspunktet med at det bør kreves sterke grunner for å kunne fraskrive seg ansvaret, fordi abonnentene ikke har noen reell valgmulighet for om, og på hvilke vilkår, de tilknytter seg det kommunale nettet. Videre mente flertallet at en ansvarsfraskrivelse vil medføre at tilfeldige abonnenter må bære omkostningene ved den besparelsen de øvrige abonnentene vil nyte godt av, gjennom at det brukes mindre penger til vedlikehold. De framhevet at en ansvarsfraskrivelse kan redusere intensivet kommunen ellers vil ha til forsvarlig vedlikehold. Forurensningsloven § 24a kunne etter flertallets oppfatning ikke forstås slik at den gir eier av avløpsanlegg adgang til å fraskrive seg ansvaret for skader forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold.

Les dommen på denne linken (PDF, 940 kb)