Velg en side

Telemarksforskning har på vegne av KRD gått gjennom forvaltningsrevisjonsrapporter og kartlagt hvordan kommunene praktiserer selvkostprinsippet.

De har identifisert en del viktige problemområder, blant annet at dokumentasjon av selvkost er av varierande kvalitet, og at det ikke alltid er mulig å se om kommunene beregner selvkosten riktig. Et hovedfunn er imidlertid at praksis blir stadig mer i tråd med retningslinjene. De mest alvorlige feilene finnes trolig rundt bruken av sevkostfond, som på VA-området fører til at innbyggerne i mange tilfelle betaler mer enn selvkost. 

 

Telemarksforskning har sammen med revisjon- og rådgivningsfirmaet BDO utarbeidet et utkast til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. Formålet med retningslinjene er å bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på et tjensteområde, herunder å angi hvordan selvkost bør beregnes og hvordan selvkostprinsippet bør praktiseres. Blant annet er det foretatt en ytteligere harmonisering mot kommunenes regnskaps- og rapporteringsregler, og det er gitt eksempler på innhold i   selvkostkalkylene. Ajourføringen er gjennomført i samarbeid med en referansegruppe bestående av ressurspersoner fra departementer, organisasjoner, kommuner og selskaper. I tillegg har enkeltvise ressurspersoner gitt bidrag.

 

Se ellers pressemelding fra KRD av 30.03.2012.