Velg en side

Kan kommunen kreve engangsgebyr ved tilkobling til offentlig vann, når vannet ikke skal føres til bygg men kun benyttes til vanningsanlegg?

30.01.2020

Vass- og avløpsanleggslova § 3 stiller ikke krav om at tilknytningen skal gå til en bygning. Samtidig følger det av både forarbeidene (Ot. Prp. nr. 58 side 12 merknad til § 2) og av forurensningsforskriften § 16-3 at gebyrplikten for ubebygd eiendom bare gjelder for årsgebyret. Forskriften henviser til at gebyrplikten inntrer når eiendommen blir «bebygd», noe som også går frem av forarbeidene, hvor det står: «Det sier seg selv at tilknytningsavgift bare kommer på tale for bebygd eiendom». Det er ikke hva vannet brukes til som avgjør om det kan kreves tilknytningsgebyr, med om eiendommen er bebygd eller ikke. Det er ikke noe krav om at vannet faktisk må føres til bebyggelsen, men om det kan kreves at bygningen kan knyttes til, se vass- og avløpsanleggslova § 3 første ledd.

Jeg antar at de som laget regelverket ikke hadde situasjonen med vanningsanlegg i tankene under utarbeidelsen tidlig på 70-taller, regelverket er nok laget med tanke på å knytte bolighus i sentrale strøk til de kommunale ledningene.

Kategorier Gebyr/Selvkost