Velg en side

En kommunal avløpsledning ligger inn en vei som er kommunal, men veigrunnen eies ikke av kommunen. Dagens eier ønsker ikke å gi kommunen lov til å oppgradere eksisterende avløpsledning. Kan han nekte oss det?

Eieren av veigrunnen har kjøpt eiendommen for flere år siden, men eiendomsoverdragelsen er ikke tinglyst, da han ikke ville betale dokumentavgift. Den gamle eieren er svært frustrert. Vi har fram til nå utelukkende sendt brev til gammel eier, men nå skal vi snart sende ut varsel om pålegg om separering av avløpet. Kan vi sende den til nåværende eier? Vi har grunn til å tro at nåværende eier ikke er interessert i å fikse avløpet sitt, og vi vil jo sette gammel eier i en vanskelig situasjon når vi må følge opp det pålegget vi må gi.

24.07.2015

Det er antagelig inngått en skriftlig avtale om at kommunen kan ha ledninger liggende i vegen og at kommunen vedlikeholder den. I såfall bør du sjekke hva som står i denne avtalen. En rett til å ha ledninger liggende vil som regel innebære at man også har rett til å vedlikeholde og oppgradere disse, med hjemmel i servituttloven § 2, 2. ledd. Når man først har fått en rett til å ha ledninger liggende over annens eiendom, så samsvarer det med tiden og forholdene, at en felles avløpsledning blir separert i en spillvann og en overvannsledning etter forutgående pålegg fra kommunen, da dette er en form for utskiftning som etter hvert har blitt svært vanlig å utføre i Norge. Se dom fra Romsdal tingrett av 28.02.2014 om kommunens rett til å legge rør med større dimensjon innenfor en gjeldende vedlikeholdsavtale. Unntak kan tenkes der grunneier kan påvise at utskiftningen vil kunne medføre nye og varige ulemper for ham av et visst omfang.

Dersom det ikke finnes noen skriftlig avtale kan kommunen ha hevdet en rett i tråd med hevdslova. For synlige tiltak/tiltak grunneier kjenner til er hevdstiden 20 år. Har kommunen hevdet en rett til å ha sine ledninger liggende i veigrunnen omfatter denne retten også rett til å vedlikeholde og foreta normal oppgradering.

Forurensingsloven § 22 annet ledd sier at «eier» kan pålegges å separere sin ledning. Selv om avtalen ikke er tinglyst er kjøperen eiendommen eier av eiendommen og er dermed riktig adressat for pålegget. Det gir også best sammenheng i og med at det er kjøperen av eiendommen som er forurenseren, i form av å ha avløp.

Kategorier Diverse