Velg en side

En del ubebygde boligeiendommer i regulert felt betaler ikke kommunale gebyrer for vann og avløp. De har tilgang til vann og avløp, enten ved det er lagt klart på eiendommen, eller at det må tilkobles via stikkledning. Vår lokale gebyrforskrift, knytter plikten til å betale årsgebyr til begrepet abonnent, som defineres i § 3 som «… som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning…».

Kan vi kreve at det betales vann- og avløpsgebyr for ubebygde eiendommer? Må vi i så fall endre vår lokale forskrift, eller kan vi bare kreve dette inn automatisk?

Det følger av vass- og avløsanleggslova § 3 første ledd, tredje punktum at «Gebyr kan krevjast jamvel av eigedom som det ikkje er hus på, når kommunen kunne kravd tilknyting til slike leidningar om det hadde vore hus på eigedomen.» I bestemmelsens siste punktum står det: «Kommunen kan ta bort alt eller noko av gebyret for eigedom som det ikkje er hus på.»

Det følger av både forarbeidene (Ot. Prp. nr. 58 side 12 merknad til § 2) og av forurensningsforskriften § 16-3 at gebyrplikten for ubebygd eiendom bare gjelder for årsgebyret. Forskriften henviser til at gebyrplikten inntrer når eiendommen blir «bebygd», noe som også går frem av forarbeidene, hvor det står: «Det sier seg selv at tilknytningsavgift bare kommer på tale for bebygd eiendom».

Det følger av plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2 hvilke eiendommer kommunen kan kreve tilknyttet offentlige ledninger. Det forutsetter en vurdering av om det er offentlig ledning over nærliggende areal fra bygningen. I denne vurderingen er også kostnaden ved tilknytningen relevant. Du finner nærmere informasjon om omfanget og forståelsen av disse bestemmelsene i et brev til fylkesmannen i Hedmark fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og øvrige uttalelser/tolkninger av bestemmelsen på va-jus.no.

Det kan nok være lurt å justere deres lokal gebyrforskrift på dette punktet, slik at det ikke oppstår noen uklarhet. Hvem som har plikt til å betale gebyr følger imidlertid direkte av vass- og avløpsanleggslova § 3, og kommunen har ikke hjemmel til å forskriftsregulere hvem gebyrplikten omfatter, jf. hjemlene for kommunal forskrift i vass- og avløpsanleggslova § 5 (størrelse, gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving) og i forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd (beregning, innkreving og størrelse).

Ut fra dette mener jeg at gebyrplikten følger direkte av loven og ikke kan reguleres nærmere i kommunenes lokale forskrifter.

Kategorier Gebyr/Selvkost