Velg en side

Vi har gjentatte ganger erfart at huseiere har koblet seg til våre kommunale ledninger for vann og avløp, ofte via naboens stikkledninger, uten å søke kommunen om tillatelse. Siden vi ikke har kjent til påkoblingene, har vi heller ikke kunnet kreve tilknytnings- og årsgebyr.

En abonnent har koblet seg på brannvannsuttak i vår kommunale vannkum, noe som kan føre til:

  • Fare for trykktap i kommunalt nett og dermed fare for innsug av forurenset vann

  • Fare for at andre abonnenter blir uten vann i perioden det tappes

  • Erstatningssaker etter følgeskader

Vi vurderer å anmelde forholdene, men er usikre på lovgrunnlaget og myndighet for å kunne anmelde.

26.01.2018

Det finnes en gammel høyesterettsdom fra 1979 om tyveri (naskeri) av vann, se va-jus.no. I den nye straffeloven, som gjelder for handlinger begått etter 1. oktober 2015, er det som tidligere var betegnet som naskeri regulert som mindre tyveri. Det er ikke lenger krav om påtalebegjæring fra den fornærmede (kommunen), men fornærmedes standpunkt er sentralt i vurderingen av om det foreligger allmenne hensyn som tilsier at forholdet ikke skal påtales.

Dere bør selvfølgelig vurdere grundig i hvilken utstrekning den enkelte saken egner seg for politianmeldelse. Uttak som kan forurense drikkevannet eller som utsetter andre abonnenter for å miste vanntilførselen kan det være gode grunner for å gå videre med.

Det økonomiske kan dere alternativt løse gjennom å kreve både tilknytnings- og årsgebyr for perioden med ulovlig tilknytning, men her må dere være oppmerksomme på reglene om foreldelse. Tilknytninger som dere ikke burde kjent til foreldes etter etter 3 år (foreldelsesloven § 2) + 10 år (foreldelsesloven § 10), dvs. 13 år, fra den dagen dere fikk eller burde skaffet dere kunnskap om gebyrkravet. Etter foreldelsesloven § 11 kan krav inndragning fremmes i tilknytning til en straffesak, selv om foreldelsesfristen er ute. Se mer om foreldelse under svar på spørsmålet «Foreldes gebyrkravene til «gratispassasjerer»».

I tillegg kan kommunen vurdere følgende tiltak:

  1. Skrive til huseier og etterlyse søknad
  2. Purre søknad hvis det ikke kommer svar
  3. Opplyse eier om at dette er et ulovlig (ikke godkjent) tiltak som vil bli opplyst til eksempelvis meglere
  4. Sende notat til byggesaksavdeling om ulovlig (ikke godkjent) tiltak
  5. Kontakte rørlegger
  6. Måle inn anlegget og oppdatere kart
  7. Kreve gebyr
Kategorier Gebyr/Selvkost