Velg en side

En abonnent har vannmåler som har vist høyt forbruk og hevder at det ikke har vært lekkasje eller bevisst/ubevisst høyt forbruk. Vannmål har vært sendt til Ax-Flow for test som viste at vannmåler var ok. Abonnenten bestider resultatet. Kommunen skal møte abonnenten i forliksrådet og lurer derfor på om det finnes noen rettskraftig dom som understøtter at test utført av testlaboratorium som er godkjent av Justervesenet holder «vann»?

13.03.2013

Spørsmålet om hvordan man forholder seg til abonnetenes påstander om feilmålinger er normalt regulert i de lokale gebyrforskriftene. Norsk Vann har omtalt dette i sin veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter.

Jeg har ikke funnet noen direkte relevante avgjørelser i forhold til spørsmålet om beviskrav for at det er feil på vannmåleren. Når man har testet vannmåleren på et testlaboratorium godkjent av Justervesenet og testen viser at måleren er i orden, så vil utgangspunktet være at man kan legge målingen til grunn. En dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 6. oktober 1997 har en viss interesse, se Guttorm Jakobsens artikkel i Norsk Vann bulletin 3-2009.

Kommunene i Drammensområdet har regulert dette på følgende måte i sin gebyrforskrift:

§ 4-6 Nøyaktighetskontroll.
Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egentesting av måler.
Både kommunen og abonnent kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller ved ekstern kontrollinstans.
Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet.
Kommunen dekker kostnadene ved kontrollen.
Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik  kontroll dersom testresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.
 
§ 4-7. Avregning ved feilmåling.
Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnent krav på tilbakebetaling for feilmålingen.
Tilbvakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Krav som ner foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.
Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.
Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Kategorier Gebyr/Selvkost