Velg en side

Skal det sendes varsel og pålegg om utbedring ved en lekkasje på privat avløpsledning når forurensningen berører andre eiendommer eller er større enn en liten lekkasje, og lekkasjen må utbedres umiddelbart. Er det mulig å sende kun pålegget? Og hvis ja, med hvilken hjemmel kan en gjøre dette?

22.07.2015

Norsk Vann har utviklet standardbrev for pålegg om utbedring av lekkasjer på avløpsanlegg.

Fremgangsmåten når kommunen vil bruke brevmalene må tilpasses til hvor mye det haster å få gjennomført tiltaket. Eksempelvis må kommunene vurdere om det er tilstrekkelig med muntlige vedtak uten forhåndsvarsling ved større vannlekkasjer på private ledninger. Det samme kan selvfølgelig også være aktuelt for en avløpslekkasje, hvis dere vurderer at det må skje noe umiddelbart, altså ikke i løpet av eksempelvis en ukes tid. Her vil det i hvertfall ikke være naturlig å starte med et informasjonsbrev, men sende varsel om pålegg mv. med en gang. I tillegg kan fristene kortes ned i slike situasjoner.

Selv om det haster å sette i verk tiltak skal forurenseren gis mulighet til å rydde opp selv før kommunen setter i verk umiddelbar gjennomføring etter forurensningsloven, se parallell problemstilling etter forurensningsloven § 46 annet ledd (aksjoner mot akutt forurensning) Eidsivating lagmannsrett 25.09.2012.

Kategorier Diverse