Velg en side

Femten boliger med hver sin slamavskiller har en felles utslippsledning til sjø. I løpet av de siste årene har fem nye hus knyttet sine utslipp til utslippsledningen, og nå søker enda en grunneier om utslippstillatelse for slamavskiller og utvidelse av utslippet fra den felles utslippsledningen.

Hvem er rett person til å søke om endret utslippstillatelse når nye tilknytninger innebærer en vesentlig økning av utslippet etter forurensningsforskriften § 13-3? I dag er det den som ønsker å knytte seg til som søker om endret utslippstillatelse. Er dette riktig?

De nye tilknytningene til utslippsledningen utgjør en vesentlig utvidelse (over 25%) etter vass- og avløpsanleggsloven § 1 og da må vel eieren av utslippsledningen søke om tillatelse?

Hvem har ansvaret for utslippet fra utslippsledningen?

Utslippsledningen vil både være et avløpsanlegg som er underlagt vass- og avløpsanleggslova §§ 1 og 2 og måtte behandles etter forurensingsforskriften kapittel 13, slik dere har gjort. Eieren av den eiendommen som ledningen først ble anlagt for har etter forurensningsloven § 24 første ledd, annet punktum ansvaret for drift og vedlikehold, med mindre kommunen har bestemt noe annet.

Etter min vurdering må også hver enkelt husstand ha en utslippstillatelse for utslippet/påslippet fra sin slamavskiller til utslippsledningen. Det er bare påslipp til offentlig avløpsnett som er unntatt fra kravene om egen utslippstillatelse, se forurensningsforskriften § 12-1 annet ledd.

Eierskapsbestemmelsene i vass- og avløpsanleggslova gjelder ikke for mindre vann- og avløpsanlegg, etter forarbeidene (Prop 136L (2010-2011) innebærer dette anlegg under 50 pe. Med 21 tilknyttede boliger vil utslippsledningen overskride dette. I områder hvor det ikke er krav om kommunal tilknytning etter plan- og bygningsloven § 27-2, kan kommunen etter § 2 samtykke til vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg, og når særlige hensyn tilsier det kan kommunen kreve at de organiseres som andelslag (samvirker). I praksis må den som har ansvaret for den felles ledningen, søke kommunen om «vesentlig utvidelse» av anlegget, etter forarbeidene en økning på omlag 25% i antall brukere.

Etter forurensningsforskriftens § 13-3 må den ansvarlige for utslippet fra utslippsledningen (eieren av den eiendom som ledningen først ble anlagt for, med mindre kommunen har bestemt noe annet) i tillegg søke om ny tillatelse ved vesentlig økning av utslippet.

Den som har ansvaret for den felles ledningen blir ansvarlig for å overholde utslippskravene knyttet til denne. Vedkommende vil imidlertid vanskelig kunne følge opp påslippene fra de tilknyttede slamavskillerne, utover å ta prøver og rapportere inn prøvesvarene. Jeg antar at dette kan løses ved at kommunen etter vass- og avløpsanleggslova pålegger den ansvarlige for utslippet fra utslippsledningen å etablere et samvirkeforetak. Videre at kommunen, gjennom å benytte forurensningsloven § 18, endrer vilkårene i utslippstillatelsene, slik at alle huseierne blir medlemmer i samvirkeforetaket og i tillegg kan holdes ansvarlige for påslippene fra egen slamavskiller. Hvis det ikke tidligere er gitt utslippstillatelse for de enkeltstående utslippene/påslippene, bør kommunen kreve dette.

Kategorier Diverse