Velg en side

Kommunen besluttet at utslippet fra et hus, med en 1,5 m3 betongkum uten utslippstillatelse og med ukjente grøfter, ble ulovlig etter forurensningsforskriften 12-16 annet ledd fra et nærmere fastsatt tidspunkt. Det løper nå en tvangsmulkt, siden huseier unnlot å sørge for å ha et lovlig utslipp innen fristen.

Huseier har fått prosjektert et infiltrasjonsanlegg, omtrent hvor det gamle ligger. Hyttenaboer bruker et lite oppkomme ca. 50 meter fra der de nye grøftene er tenkt plassert. Bakgrunnen for plasseringen av infiltrasjonsanlegget, er at det i det ikke er samme type jordmasser på andre deler av tomta. Vannprøver av oppkommet viste god vannkvalitet, da disse ble tatt i 1996. Det nye anlegget vil være bedre enn det gamle. Hyttenabo og huseier er uenige om retten til å bruke oppkommet.

Hvilken rettigheter har hyttenaboen til å bruke oppkommet som drikkevannskilde? Kan vi foreslå at huseier skriver et brev til hyttenaboene om at oppkommet ikke er en trygg drikkevannskilde og derfor vil bli sanert/plombert?

Hvor mye og hva slags dokumentasjon bør vi kreve for at utslippet ikke vil påvirke oppkommet?

03.10.2019

Tiltak i vassdrag, herunder i oppkommer som faller inn under definisjonen av vassdrag i vannressursloven § 2, er regulert i vannressursloven. Grunneieren må forholde seg til allmennhetens rett til å bruke vassdrag til vannuttak etter vannressursloven § 16. Grunneieren kan derfor ikke uten videre nekte allmennheten (inkludert hyttenaboer) rett til å bruke oppkommet til vannuttak.

Dersom etableringen av avløpsanlegget innebærer nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget, eksempelvis at vassdraget ikke lenger kan brukes som drikkevannskilde fordi det plomberes eller blir forurenset, så vil tiltaket bare være tillatt med konsesjon fra NVE, se vannressursloven § 8 (konsesjon kan erstattes av en tillatelse i reguleringsplan, se § 20).

Etter drikkevannsforskriften § 4 er det forbudt å forurense drikkevann, se definisjonen av drikkevann i § 3 bokstav b. Kommunen (som forurensningsmyndighet) skal ikke tillate utslipp som er i strid med drikkevannsforskriften § 4.

Dersom huseieren skal ha innlagt vann, må vedkommende ha et lovlig utslipp, noe vedkommende ikke har i dag. Huseieren har ansvaret for å gjøre de nødvendige undersøkelsene og dokumentere at faren for forurensning av oppkommet er så liten/teoretisk, at det kan tillates.

Kommunens har en veiledningsplikt i forhold til regelverket, men må være forsiktig med å peke på bestemte løsninger for at huseieren skal få et lovlig utslipp. Dere kan eventuelt sette huseieren/prosjekterende på sporet av andre løsninger enn ren infiltrasjon, som en tett tank for sortvannet eller et minirenseanlegg, men det er viktig at dere ikke «forhåndsgodkjenner» en løsning, verken etter forurensningsregelverket eller etter byggesaksregelverket. Det er også viktig at kommunen ikke gir uttrykk for at det er tilstrekkelig at forurensningssituasjonen forbedres. Dersom dagens løsning forurenser en drikkevannskilde, er den ulovlig etter drikkevannsforskriften § 4 helt til forurensningsen opphører.

Etablering av et avløpsanlegg vil være et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Bygningsmyndigheten skal etter plan- og bygningsloven 21-6 ikke ta stilling til privatrettslige forhold, med mindre det fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettighet søknaden forutsetter (da skal søknaden avvises). Hvis dere mener at huseieren åpenbart ikke har rett til å forurense oppkommet/ollen, så skal dere avvise søknaden om byggetillatelse.

Som du ser, bør nok huseier finne et annet alternativ enn å etablere et anlegg som kan forurense oppkommet.

Kategorier Diverse