Velg en side

Hvis kommunen har fastsatt en egen forskrift etter forurensningsforskriften § 15-6 for påslipp av oljeholdig avløpsvann fra de bransjene som er listet opp i § 15-1, skal det da gis en utslippstillatelse eller en påslipptillatelse? Skal forskriften være om utslipp av oljeholdig avløpsvann eller om påslipp? Må vi ha separate forskrifter for olje og for fett, eller kan dette være samme forskrift?

31.07.2018

Det er litt forvirrende at det står ”utslipp, herunder påslipp” i forurensningsforskriften § 15-1. Hensikten er nok å gjøre det tydelig at det kreves utslippstillatelse fra kommunen som forurensningsmyndighet, uavhengig av om det oljeholdige avløpsvannet fra de angitte virksomhetene slippes direkte ut eller slippes ut via en kommunal avløpsledning (påslipp).

Kravene i lokal forskrift skal i følge § 15-6 annet punktum erstatte kravene om utslipp etter § 15-7. Kommunen gir utslippstillatelser som forurensningsmyndighet etter kapittel 15. Selv om kommune har fastsatt en forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann fra de angitte virksomhetene skal kommunen likevel gi en utslippstillatelse til den enkelte virksomheten.

Kommunen kan fastsette krav til påslipp av olje fra andre virksomheter enn de som er listet opp i § 15-1 etter forurensningsforskriften § 15A-4.

Oslo VAV har en elektronisk søknadsportal for utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann.

Kategorier Diverse