Velg en side

Vi har oversendt flere vedtak om tvangsmulkt til Statens innkrevingssentral hvor eieren (den tvangsmulkten er rettet mot) så har søkt om utsatt frist. Vi har gitt ny frist uten å fatte nytt vedtak (kun gitt muntlig/skriftlig). Så viser det seg at vedkommende ikke oppfyller kravene innen utløpet av den nye fristen. Da bør jo tvangsmulkten settes i gang igjen. Må vi da fatte et nytt vedtak med en ny frist?

12.08.2016

Miljødirektoratet har utgitt en veileder om bruk av tvangsmulkt hvor kapittel 7 omtaler omgjøring av vedtak om tvangsmulkt og frafall av tvangsmulkt.

Hvis dere omgjør vedtaket, kan dere bygge på den tidligere saksbehandlingen, mens hvis dere frafaller tvangsmulkten må dere fatte nytt vedtak om tvangsmulkt.

Kommunen kan behandle klage inntil ett år etter at vedtaket ble truffet og kan omgjøre vedtaket, jf. forvaltningsloven § 31 dersom
a)           parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller

b)          det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Også uten klage kan kommunen etter § 35 på visse vilkår omgjøre vedtaket. I Miljødirektoratets veileder står det at vedtaket bare kan omgjøres så lenge tvangsmulkten ikke har påløpt.

Påløpt tvangsmulkt kan frafalles av forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 73 fjerde ledd. Adgangen til å frafalle tvangsmulkt gjelder selv om det er tatt utlegg for beløpet. Blir tvangsmulkten frafalt må ny tvangsmulkt fastsettes.

Kategorier Diverse