Velg en side

En av våre vannledninger, som opprinnelig ble lagt av et vannforsyningslag, ligger i privat grunn med tinglyst grunneiererklæring. Erklæringen inneholder ikke noe om byggebegrensinger. Vi har vedtatt standard abonnementsvilkår.

Nåværende grunneier ønsker å plassere et tilbygg 1,5 meter fra vannledningen og starte byggingen før han flytter vannledningen. Vår betingelse er at vannledningen må legges om før byggestart, så eventuelle senere ledningsbrudd eller omleggingsarbeid ikke påfører bebyggelsen skade.

Kan vi kreve at ny bebyggelse skal plasseres minst fire meter fra vår vannledning, og at dette bare kan fravikes hvis grunneier bekoster sikring eller omlegging av vannledningen før byggestart?

02.08.2018

Jeg anbefaler at dere tar opp dette med byggesaksmyndigheten i kommunen. Etter plan- og bygningsloven § 29-4 skal byggverkets plassering godkjennes av kommunen, og byggesaksmyndigheten kan sette vilkår for byggetillatelsen, slik at tiltaket ikke kommer i konflikt med den kommunale vannledningen, se departementets tolkningsuttalelse av 06.12.2013 og svar på spørsmål av 10.06.2015. Se også byggesaksforskriften § 6-3 (se veiledningen til byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a for søknadsfrie bygninger). Her kan dere også henvise til at fire meter er fastsatt som en preakseptert ytelse i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 15-7 tredje ledd bokstav a.

På privatrettslig grunnlag kan dere hevde at den tinglyste servitutten (grunneiererklæringen) begrenser grunneierens adgang til å bygge, fordi det vil hindre vedlikeholdet av ledningen. Hvis byggetiltaket griper inn i kommunens servitutt, kan dere nekte dem å gjennomføre tiltaket. Servitutter håndheves på samme måte som andre privatrettslige krav, gjennom å få fastslått kravet hos domstolen og få et tvangsgrunnlag for eksempelvis riving av en garasje som strider mot servitutten.

Grunneieren kan eventuelt kreve å få «bruken flytt», se servituttloven § 5. Normalt skal dette skje for egen kostnad, men etter § 5 annet ledd kan kostnaden deles, hvis det er klart at også kommunen vil ha fordel av flyttingen. Så lenge kommunen har sikret en rett til å ha ledningen liggende, bør ikke dere ha noen økonomisk belastning ved at grunneieren ønsker å endre servitutten gjennom å flytte ledningen. Hvis dere får en ledning som er bedre (nyere) enn den dere hadde, kompenserer mange kommuner dette. En omvendt situasjon, der huseier må legge om sine stikkledninger, finner du beskrevet i Drammen kommunes abonnementsvilkår punkt 6.8.5. Det kan kanskje benyttes som et utgangspunkt for en eventuell kostnadsdeling.

Dersom grunneieren er abonnent, kan dere også henvise til Standard abonnementsvilkår punkt 3.4, hvor det står at ny bebyggelse ikke skal plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg.

For å hindre bygging nær kommunens hovedledninger kan dere sikre ledningene ved å fastsette hensynssone med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner.

Kategorier Diverse