Velg en side

Et privat vannverk forsyner 10-15 boliger i en del av et boligområde. Kommunen har lagt vannledning i det samme området, og vi ønsker nå å koble alle boligene til det kommunale nettet. Det er under 50 meter fra vår kum til deres ledningsnett. 

  • Kan vi kreve at eierne av det private vannverket må ta den totale kostnaden med å koble sitt ledningsnett til vårt og fordele kostnaden internt? Eller må vi behandle hver enkelt for seg, dvs at vi må vurdere kostnaden for hver enkelt med å knytte seg på direkte i våre aktuelle tilknyttingspunkt?

  • Ligger det noen plikt for oss til å overta deres ledningsnett, eller kan vi si at det eksisterende ledningsnettet deres også vil være privat framover?

27.09.17

Kommunen kan velge mellom å overta det private vannverket eller pålegge de enkelte eierne av eiendommene å knytte seg til det kommunale ledningsnettet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1 annet ledd.

Norsk Vann har utgitt en rapport 187/2011 om fremgangsmåten ved kommunal overtakelse av vannverk. Dersom vannverket du beskriver ikke er organisert som andelslag/samvirke, men eksempelvis er et sameie, vil dere måtte tilpasse fremgangsmåten. Da kan det være enklere å pålegge den enkelte eier å knytte bygningene på eiendommen til den kommunale ledningen, så kan eventuelt det ledningsnettet til det private vannverket være en felles stikkledning som de fortsatt eier sammen. Jeg vil da anbefale dere å sikre at sameierne har en tinglyst avtale som regulerer ansvarsforholdet.

Krav om tilknytning vurderes for, og sendes til, den enkelte eier av eiendommene. Krav om tilknytning krever at den kommunale ledningen går over «nærliggende areal», noe som tolkes ganske vidt (noen hundre meter), se utdyping av dette i brevet fra KMD fra 2012 og fra KMD fra 2016 og fra fylkesmannen i Oslo og Akershus fra 2014. Dere kan kreve at hver enkelt eier kobler seg til den kommunale ledningen der denne går i dag, så kan de eventuelt velge å gjøre dette gjennom en felles stikkledning. Norsk Vann har utarbeidet standardbrev på både bokmål og nynorsk for denne saksgangen.

Kategorier Tilknytningsplikt