Velg en side

Kan kommunen nå kreve tilknytningsgebyr for hyttefeltet, når kommunen overtok vannverket som hyttene får sommervann fra i 2014, men som kommunen har krevd årlig vannavgift siden 1993?

11.08.2016

I følge vass- og avløpsanleggslova § 3 første ledd første setning har eieren plikt til å svare vann- og avløpsgebyr til kommunen når en fast eiendom har tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning, enten direkte eller gjennom privat fellesledning.

Spørsmålet er om tilknytningen til kommunal vannledning skjedde i 1993, da kommunen overtok driften av det private vannverket, eller i 2014, da kommunen overtok eierskapet til vannverket. Her må dere se om dere kan finne en nærmere avklaring i avtalen fra 1993 og forholdene rundt da kommunen overtok driften. Hvis kommunen kommer til at eierne plikter å betale tilknytningsgebyr, må dere vurdere om de har krav på fratrekk for anleggskostnadene eiendommene hadde da vannverket ble etablert. Dersom kommunen kommer til at eierne ikke plikter å betale tilknytningsgebyr, er trolig kommunen kreve tilknytningsgebyr for eventuelle påbygg og tilbygg, jf. forurensningsforskriften § 16-3 annet punktum. Se for øvrig Norsk Vann veiledning om kommunal overtakelse av vannverk.

Det har ingen betydning hvorvidt eiendommene har innlagt vann eller bare sommervann ute på husveggen.

Kategorier Gebyr/Selvkost