Velg en side

Kommune vurderer å overta seks samvirkevannverk. Må kommunen kreve tilknytningsavgift fra abonnentene dersom vannverkene overtas av kommunen. Ingen av vannverkene blir fysisk tilknyttet et eksisterende kommunalt vannverk, og det virker da urimelig at abonnentene må betale tilknytningsavgift, bare på grunn av eierskiftet. Bakgrunnen for spørsmålet er forurensningsforskriften § 16-3, som sier at det skal betales et engangsgebyr ved tilknytning.

02.08.2015

Denne problemstillingen er beskrevet i Norsk Vanns rapport 187/2011 om kommunal overtakelse av vannverk kapittel 3.5.3.

Så lenge eiendommene blir gebyrpliktige etter vass- og avløpsanleggsloven, vil også plikten til å betale engangsgebyr gjelde. Hvis vilkårene for å anvende forurensningsforskriften § 16-5 er oppfylt, kan kommunen endre sine gebyrforskrifter slik at det fastsettes et særskilt engangsgebyr for nye abonnenter som overtas fra samvirkevannverkene, som for eksempel kan være kr 100,-.

Kategorier Gebyr/Selvkost