Velg en side

I et brev fra kommunen fikk to hytter koble seg til et kommunalt feriehjems avløpsanlegg i 2005 mot å refundere deler av kommunens etableringskostnader som «tilknytningsgebyr». Kommunen har nå valgt å føre feriehjemmets avløp via et privat fellesanlegg til et kommunalt renseanlegg og legge ned infiltrasjonsanlegget og har følgende spørsmål:

  1. I hvor stor grad forplikter brevet fra kommunen i 2005?

  2. Kan hytteeierne kreve at de allerede er kommunale abonnenter?

  3. Kan hytteeierne kreve at de ikke skal belastes med kostnader nedstrøms deres tilknytningspunkter?

24.07.2015

Brevet der kommunen tillater tilkobling fremstår som en privatrettslig avtale uten henvisning til lokal forskrift eller annet regelverk eller bestemmelser om innbetaling av kommunalt tilknytnings- eller årsgebyr etter vedtatte satser. Det vises da også til at «gebyret» er en refusjon av kommunens etableringsutgifter for dette anlegget. Det står ikke noe om oppsigelse i avtalen. En slik avtale kan da normalt sies opp med rimelig varsel når avløpsløsningen legges ned. Som eier av feriehjemmet må kommunen selv vurdere behovet for en bedre løsning. Det vil, i dette tilfelle, bety at de ikke har behov for den eksisterende løsningen. En naturlig konsekvens av at feriehjemmet velger en annen løsning er at de bli løst fra sine forpliktelser som vedrører det eksisterende  anlegget, og at dette overføres til de to hytteeierne. De bør skrive en avtale om overdragelsen av driften og eierskap. Denne saken er ikke unik. Kommunene har skoler, sykehjem osv som har fellesledninger med private. En slik fellesledning er å betrakte som en privat stikkledning. Tilsvarende gjelder for stikkledningen til feriehjemmet. Man kan sammenligne med husleielovens regler om oppsigelse av leieforhold ved rivning av bygning. Jeg tror ikke det vil vurderes som urimelig å legge ned avløpsløsningen, selv om det er innbetalt kr. 5 000,- i «tilknytningsgebyr» for ni år siden.

Eieren skal betale vann- og avløpsgebyr til kommunen når han/hun har en fast eiendom med tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning, enten direkte eller gjennom privat fellesledning, jf. vass- og avløpsanleggslova § 3. Etter forurensningsforskriften § 16-3 oppstår plikten til å betale engangsgebyr for tilknytning når «en ellers gebyrpliktig eiendom blir bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1» (dagens § 3). Slik jeg tolker dette har ikke hytteeierne innbetalt ordinært kommunalt tilknytningsgebyr lovens § 3, og må derfor betale dette ved tilknytning til det kommunale anlegget via den private fellesledningen.

Hyttenes innbetaling til den private ledningen ligger utenfor kommunens ansvarsområde, så kommunen skal ikke ta stilling til hvordan disse fordeler kostnadene seg i mellom.

Kategorier Tilknytningsplikt