Velg en side

Kan en tidsfrist i et enkeltvedtak fattet i medhold av forurensningsloven endres uten at vedtaket først oppheves? Dersom tidsfristen er endelig, kan man likevel vise til fristen som har gått ut og deretter gi en frist for tilbakemelding før effektuering av virkemidler som tvangsmulkt?

11.08.2016

Når kommunen skal fastsette en frist for gjennomføring av et pålegg, er det en tommelfingerregel at fristen settes så langt frem i tid, som man regner med at det vil ta å gjennomføre tiltaket. Kommunen må bl.a. ta hensyn til hvor lang tid det tar å innhente tilbud, hvor lang ventetid det er for å få rørleggere og gravere, og hvor lang tid det tar for rørleggeren og graveren å utføre arbeidene.

Hvis kommunen forventer å få henvendelser om forlenget frist, bør dere venter med å varsle vedtak om tvangsmulkt.

Etter forvaltningsloven § 16 første ledd skal parten gis anledning til å uttale seg «innen en nærmere angitt frist» før vedtak fattes. Ved fastsettelse av fristen skal dere ta hensyn til sakens kompleksitet og karakter og hvor lang tid det er grunn til å tro at den aktuelle parten trenger for å sette seg inn i saken og komme med innspill. I standardbrevene som ligger på va-jus.no er det foreslått 14 dager. Det er ikke noe i veien for å sette en frist på 3-4 uker hvis dere tenker at innbyggerne vil oppleve det som en mer rimelig frist.

Antyd gjerne i varselbrevet hvor lang frist dere tenker at parten skal få på å gjennomføre pålegget, f.eks. ca. 8 uker etter at pålegget er sendt ut. Da gis parten mulighet til å uttale seg om fristen før dere gir pålegget. Siden det er et krav om likebehandling i forvaltningen (man skal unngå usaklig forskjellsbehandling), bør dere skrive ned hvilke kriterier som skal være oppfylt for at noen skal få lenger frist enn det dere «setter som standard». Dere bør ikke sette en frist som går alt for langt frem i tid, da pålegget lett kan bli glemt. Om parten ønsker en frist som går ut om over ett år, bør dere vurdere å sette som betingelse at pålegget tinglyses på eiendommen, slik at eventuell ny eier, vil ha kjennskap til heftelsen på eiendommen.

NB! I selve pålegget settes fristen med en konkret dato for når pålegget skal være gjennomført.

Til tross for at parten gis mulighet til å uttale seg om fristen før pålegg fattes, kan det være at dere får noen henvendelser etter at pålegget er sendt ut. Forlengelse av fristen vil da innebære en endring av pålegget, dvs. et nytt vedtak som bør gjøres skriftlig og som må begrunnes. Hjemmelen for et eventuelt endringsvedtak vil være forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. Det er viktig å vise til pålegget og opplyse om at det øvrige som står der, gjelder.

Tvangsmulkt kan varsles i påleggsbrevet eller i et eget brev etter at fristen for å gjennomføre pålegget er utløpt. Alt etter hva dere syns er formålstjenlig. Ved å varsle om vedtak om tvangsmulkt i påleggsbrevet og i tillegg opplyse om tvangsmulktbeløpet, vil parten få et insitament til å gjennomføre pålegget.  Miljødirektoratet har for øvrig gitt ut en veileder i bruk av tvangsmulkt. Her kan dere få noen tips. Det samme gjelder standardbrevene som ligger på va-jus.no.

Kategorier Diverse