Velg en side

Skal reparasjon/utskifting/oppgradering og sanering jf saneringsplaner av eksisterende VA-infrastruktur i eksisterende føringsveier må byggesøkes? Mange kommuner blir forsinket og påført store kostnader ved praksis om byggesøknad på VA infrastruktur arbeid, arbeid som opplagt må gjennomføres og som ikke endrer funksjon eller omfang på eksisterende VA-nett under bakken.

27.09.2017

Reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd er etter byggesaksforskriften § 4-1 bokstav e) nr. 9 unntatt fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven § 20-2.Der heter det «lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd». Den skiller ikke mellom kommunens anlegg og de private anleggene, så «rør og ledningsbrudd» gjelder både stikkledninger og hovedledninger. Dibk viser i sin veiledning til bestemmelsen til en prinsipputtalelse fra KRD av 01.04.2011 som fastslår at kommunene kan unnta andre mindre tiltak, eksempelvis omlegging av stikkledninger. KRD skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering, der det må tas hensyn til størrelse, plassering, omgivelser mv.

Kommunen skal vurdere det enkelte tilfelle, men det kan være praktisk at kommunen lager retningslinjer for hvilke tiltak kommunen ønsker å unnta, og eventuelt hvilke vilkår som må oppfylles for å unnta tiltaket fra søknadsplikten. På den måten sikrer man både forutsigbarhet og likebehandling.

Kategorier Diverse