Velg en side

Et eldre leilighetsbygg i sentrum har septiktank som også går til det kommunale nettet. Tanken har kollapset og avløpsrørene er fullstendig krakelert. De har et akutt kloakkproblem. Idag går rørene godt over annen manns eiendom. Sameiet har fått prosjektert en annen trase som er heldigere i forhold til tomtegrenser men den vil fortsatt berøre den samme eiendommen som eies av en annen. Denne eieren nekter å signere tillatelse til dette og dermed kan ikke byggesak gi IG.

Hvordan løser vi dette og kan kommunen som forurensningsmyndighet komme med noen krav? Kommunen har forøvrig vedtatt Standard abonnementsvilkår.

24.09.2013
Kommunen opptrer i mange ulike roller i denne saken; som byggesaksmyndighet, som eier av hovedledningen og som forurensningsmyndighet, noe som gjør det krevende å vite hvordan dere bør gripe an saken.
  • Byggesaksmyndigheten skal etter pbl § 21-6, med mindre annet følger av loven, ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknaden. Jeg kan ikke se at loven hjemler innblanding i de privatrettslige forholdene her.
  • Eier av hovedledningen kan sette vilkår for hva som kan slippes inn på ledningen og for øvrig følge opp abonnementsvilkårene, men dette er neppe relevant som hjemler i denne sammenhengen.
  • Forurensningsmyndigheten får rettledning for sin rolle i forurensningsloven § 48 annet ledd:
    Forurensningsmyndigheten skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å motvirke forurensninger og avfallsproblemer og se til at reglene i loven og vedtak i medhold av loven blir fulgt.
Som forurensningsmyndighet kan kommunen med hjemmel i forurl. § 22 annet ledd, jf § 7 fjerde ledd pålegge huseierne å utbedre sin private stikkledning. Se maler under fanen Hjelpemidler. Her ser det imidlertid ut til å være overflødig med et pålegg, i og med at huseierne ønsker å skifte ut septiktank og ledninger.
Dersom det oppstår eller er fare for en akutt forurensning, gjelder reglene i forurensningsloven kapittel 6 om at den ansvarlige i samsvar med § 7 skal iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper. Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak, skal kommunen søke å bekjempe ulykken. Med akutt forurensning menes etter § 38
… forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov. Begrepet av betydning blir i lovproposisjonen forklart nærmere: Hva som skal til i så henseende må bero på et skjønn. Ved dette skjønnet kan en ikke bare se på skadevirkningen av det enkelte tilfellet som kan inntre, men også hyppigheten av slike ulykker og deres samlede virkninger. Bugge skriver på Rettsdata: Det er klart at det ikke kan ha vært meningen å legge terskelen særlig høyt. Det avgjørende må være at virkningene gjør det ønskelig å treffe tiltak for å begrense og rydde opp. Akutt forurensning vil vanligvis skje plutselig, men kan også strekke seg over tid. Et eksempel er at det går hull i en kjemikalietank, men at tanken først tømmes etter en tid. Årsaken kan være noe som har utviklet seg gradvis, og også skadevirkningene kan først vise seg over lengre tid.
Dersom huseierne ikke klarer å få til noen avtale med naboen om endret trase for ledningene, må de utbedre septiktanken og ledningen i den eksisterende traseen, forutsatt at de har rett til å ha avløpsledning i den opprinnelige traséen basert på avtale eller hevd. I så fall vil man kunne infortolke en rett til nødvendig atkomst for istandsetting/ utskiftning av ledningen. Hvis ledningen må skiftes ut må huseierne søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven til å gjøre dette (de har vel bare søkt om tillatelse til en endret trasé), med mindre kommunen unntar utskiftningen fra søknadsplikt, se eget svar på spørsmål om søknadsplikt for utskiftning av stikkledninger.
Kategorier Diverse