Velg en side

Ved utbygging av boligfelt tinglyser ofte ikke utbygger eiendommene på seg selv, men lar det stå på opprinnelig hjemmelshaver frem til endelig salg. For å unngå at opprinnelig hjemmelshaver får fakturaene for tilknytningsgebyr, har kommunen etablert en nettportal, hvor rørleggere oppgir en fakturaadresse når de søker om tilknytning til kommunalt vann og avløp. Det stilles ikke krav om ordrebekreftelse fra den som skal motta fakturaen.

Et utbyggingsfirma som en rørlegger har oppgitt som fakturamottaker mener kravene skal sendes til firmaene som i mellomtiden har kjøpt boligene.

Har eierforholdet til boligen på tilknytningstidspunktet noe å si, når vår lokale forskrift sier at «abonnenten er ansvarlig for innbetaling av gebyr» og at innbetaling forfaller senest ved tilknytning?

04.10.2017

Vass- og avløpsanleggslova § 3 regulerer gebyrplikten. Etter både denne og etter forurensningsforskriften § 16-2 er eier av fast eiendom ansvarlig for gebyrene. I følge forurensningsforskriften § 16-3 oppstår plikten til å betale tilknytningsgebyr når eiendommen blir bebygd. Miljødirektoratet skriver i sin kommentar til denne bestemmelsen at kommunen bestemmer når gebyrene forfaller til betaling. Det kan imidlertid ikke stilles krav om betaling av tilknytningsgebyr før utstedelse av byggetillatelse. For å finne ut hvordan forurensningsforskriftens bestemmelser skal tolkes i den enkelte kommune, må man kjenne til hvordan kommunen har regulert dette i sine lokale gebyrforskrifter.

En dom avsagt i Agder lagmannsrett i april 2017 illustrer denne problemstillingen.

Kategorier Gebyr/Selvkost