Velg en side

En privat overvannsledning har en tinglyst rettighet til å gå over naboens tomt. Naboen har ført opp et nytt hus over denne ledningen. Dette medfører at overvannet ikke blir drenert fra den berørte eiendommen, og har sannsynligvis også ført til at ledningen klappet sammen og forårsaket tilbakeslag til kjelleren. Er dette et privatrettslig oppgjør eller kan man kreve at naboen som har ført opp huset (tiltakshaveren) legger om aktuell overvannsledning? Naboen fikk tilsendt kart fra byggesaksavdelingen som viser beliggenheten til overvannsledningen før byggearbeidene startet og har deretter gravd seg nedpå avløpsledningen, knust dette og fylt over med stedlige masser.

17.08.2016

Hvem som skal betale for reparasjonen av ledningen er en sak mellom tiltakshaveren og ledningseieren. Denne saken bør ikke kommunen uttale seg om.

Når det gjelder den ødelagte ledningen, har ledningseieren en plikt til å reparere den, jf. forurensningsloven § 24 første ledd andre setning og plan- og bygningsloven § 31-3 første ledd. Om ledningseier ikke reparerer ledningen, kan kommunen gi pålegg om dette etter plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd  eller, om det foreligger en forurensningsfare, etter forurensningsloven § 22 annet ledd andre setning (det at grunnen blir forurenset faller inn under «særlige grunner»). Informasjonsmateriell og brevmaler finnes på va-jus.no .

Om den ødelagte ledningen representerer en forurensningsfare, kan grunneier (tiltakshaver) ha et ansvar for å rydde opp (reparere ledningen) etter forurensningsloven § 7. Når kommunen skal gi pålegg, er det viktig å påse at nødvendige delegasjonsvedtak er på plass, også interne delegasjoner i kommunen.

Kategorier Diverse, Erstatning