Velg en side

I vass- og avløpsanleggslova § 1 står det «Eksisterande vass- og avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til kommunar.». I Proposisjon 136 L (2010-2011) står det: «Kravet om at anleggene bare kan selges til kommunen medfører ingen tilsvarende kjøpeplikt for kommunen».

Hvordan ordnes det for det private anlegget dersom kommunen ikke ønsker å kjøpe? Kan selskapet overføres til et andelslag av brukerne uten at kommunen er aktivt inne i selskapet?

22.01.201

Kommunen har ingen generell plikt til å overta avløpsanlegg og heller ikke til å levere avløpstjenester. Samtidig har kommunene et generelt ansvar for folkehelsen etter folkehelselova, og kan derfor likevel være forpliktet til å ta et ansvar.

Som forurensningsmyndighet kan klima- og miljødepartementet etter forurensningsloven § 24 annet ledd bestemme at kommunen skal være ansvarlig for driften av et privat avløpsanlegg.

Etter vass- og avløpsanleggslova § 2 kan kommunen, under bestemte forutsetninger (avstand, kostnad eller særlige hensyn), tillate at det etableres nye vann- og avløpsanlegg som andelslag (samvirker etter samvirkelova). Det er ikke noe i veien for at et avløpsanlegg som i dag er et sameie kan endre organisasjonsform til å bli et samvirke.

For mer informasjon, se Norsk Vanns to rapporter186/2011 og 187/2011.

Kategorier Diverse