Velg en side

Et privat vannverk ønsker å etablere et grunnvannsuttak, men grunneier nekter å gi tillatelse. Årsaken er primært at grunneieren driver uttak av sand og grus for salg i eller like ved det aktuelle området. Dette er eit vannverk som i dag har et elvinntak med store problemer i forhold til breslam og de må inn med avansert rensing av vannet. Vannverket leverer til et stort meieri som står for ca 90% av forbruket. Vi har kartlagt et aktuelt område som svært lovende for grunnvann. Problemet er at vi ikkje får komme til, verken med undersøking eller fullskala boring. Hva slags muligheter har vi da videre?

Både uttak av sand og grus i elva og uttak av grunnvann vil vel være konsesjonspliktig etter vassressurslova. Jeg kjenner ikke til om grunneieren har konsesjon på masseuttaket sitt.

07.05.2012

Når grunneier er uvillig til å avstå grunn til vannforsyning, er det et alternativ anmode fylkesmannen om ekspropriasjon. Oreigningslova § 2 nr. 47 er ikke forbeholdt kommunal vannforsyning, men gir en generell ekspropriasjonsadgang til «vassforsyning og avløp».

«Vassforsyning» omfatter anlegg for uttak av vann fra vassdrag og grunnvann (f.eks. vannledninger eller grøfter), for behandling av råvannet og for magasinering og transport, jf. Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 373 (lenke til denne under forarbeider på «va-jus.no»). Bestemmelsen gir også rett til å fastsette rådighetsinnskrenkninger rundt vannkilden. Slike innskrenkninger må i tilfelle ses i sammenheng med vannressursloven § 13 fjerde ledd.

Et eventuelt uttak vil utvilsomt betinge at vannverket gis konsesjon.

Kategorier Diverse