Velg en side

Vi har lagt hovudleidning for VA i ein veg som er privat. Det er noko krangel om denne vegen, og det kan hende at eigar seier at vi ikkje får tilgang til VA-leidningane i vegen. Spørsmålet vårt er då: Kan vi krevje tilgang til VA-leidningane gjennom noko regelverk, eller er vi avhengig av å ha avtale med grunneigar?

28.09.2017

Kommuners rett til å vedlikeholde ledninger som ligger på privat grunn er ikke særskilt regulert gjennom lov eller forskrift. Standard abonnementsvilkår punkt 3.3 har en bestemmelse om rett til å ha eksisterende offentlige avløpsanlegg liggende på abonnenters eiendom. Lovutvalget foreslo i NOU 2015:16 en tilsvarende bestemmelse i plan- og bygningsloven 27-6 om rett til å ha eksisterende offentlige vann- og avløpsledninger som er lovlig lagt liggende, men dette forslaget ligger til vurdering hos departementet.

En rett til å ha ledningen liggende i veggrunnen vil som regel også innebære rett til å vedlikeholde og oppgradere denne, se servituttloven § 2. Det krever imidlertid en konkret fortolkning av avtalen (muntlig eller skriftlig) som ble inngått da dere la ledningen i den private vegen. Dersom det ikke finnes noen skriftlig avtale, kan kommunen ha hevdet en rett i tråd med hevdslova. For synlige tiltak/tiltak grunneier kjenner til, er hevdstiden 20 år. Har kommunen hevdet en rett til å ha sine ledninger liggende i veigrunnen, omfatter denne retten også rett til å vedlikeholde og foreta normal oppgradering

Kategorier Diverse