Velg en side

En innbygger ønsker å bli frakoblet kommunal vannledning, og bore etter eget vann fordi han har en lekkasje på sin private stikkledning som går under fylkesveien. Eiendommen er i dag tilknyttet via en felles privat stikkledning 250 meter fra kommunal hovedledning. Hvilken hjemmel kan kommunen bruke for at eiendommen skal fortsette å være knyttet til kommunalt nett?

21.07.2015

Etter plan- og bygningsloven § 27-1 annet ledd skal bygninger på eiendommer som har offentlig vannledning over nærliggende areal være tilknyttet denne. Det innebærer at de ikke kan frakoble seg den kommunale ledningen. Hvordan denne bestemmelsen skal fortolkes er beskrevet i Norsk Vanns bok Vann- og avløpsrett kapittel 3.8.1. En nærmere tolkning av begrepene «nærliggende areal» og uforholdsmessig stor kostnad» kan du finne i et brev fra KRD. Tilknytningsplikten er også omtalt i flere andre svar på spørsmål på denne siden. Hva tilknytning innebærer er så vidt jeg kjenner til ikke formelt avklart. Jeg antar at det minimum må bety at ledningen må være ført inn i bygningen slik at det kommunale vannet kan brukes i bygningen (altså at det er en kran).

Når en eiendom er tilknyttet kommunale vann- og avløpsledninger er eieren etter vass- og avløpsanleggslova § 3 forpliktet til å betale vann- og avløpsgebyr. Det er ikke noe minimumskrav for huseierens bruk av kommunalt vann eller minimumsgebyr for det kommunale vannet, se forurensningsforskriften § 16-4.

Etter plan- og bygningsloven § 30-1 gjelder ikke tilknytningskravet etter § 27-1 annet til fjerde ledd for driftsbygninger i landbruket. Det innebærer at eiere av denne type bygninger står fritt til å velge annen løsning enn offentlig vann.
Hvis bygningen fortsatt er tilknyttet offentlig vann, kan dere bruke avtalevilkårene og/eller TEK17 til å sikre at de ikke forurenser det offentlige vannledningsnettet hvis de skal knytte vann fra en privat kilde til samme ledningsnett.
Kategorier Diverse, Tilknytningsplikt