Velg en side

En vannansamling over vår hovedledning langs europaveien medførte at vi stengte veien og gravde opp ledningen. Vi hadde ingen mistanke om at lekkasjen kunne komme fra en stikkledning, noe den viste seg å gjøre. Vi vurderte at arbeidet ikke kunne utsettes og reparerte ledningen. Eieren ble varslet via telefon og tilbudt å besiktige skaden mens grøfta var åpen. Hvordan bør vi gå frem for å kreve at eieren av stikkledningen dekker våre utlegg til reparasjonen?

31.01.2018

Det er viktig å huske at stikkledningene er privat eiendom, og at kommunen derfor må ha hjemmel for å gjøre tiltak på disse. Det enkleste er å inngå en privatrettslig avtale med eieren av stikkledningen om at kommunen reparerer ledningen på vegne av huseieren, mot at vedkommende refunderer kostnadene.

Dersom dette ikke er mulig, kan kommunen pålegge huseieren å utbedre stikkledningen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-3 eller med hjemmel i standard abonnementsvilkår.

Retten til å utføre arbeid på vegne av abonnenten står i standard abonnementsvilkår punkt 1.5 tredje avsnitt:

”Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for abonnentens regning dersom et slikt pålegg ikke etterkommes.”

Dere må i så fall vise til at dere har varslet abonnenten og gitt vedkommende et pålegg som ikke har blitt etterkommet.

Plan- og bygningsloven § 31-3 gir kommunen myndighet til å pålegge sikring og istandsetting av byggverk og installasjoner, noe som i praksis også er ansett å omfatte lekkasjer på vannledninger. Bestemmelsen hjemler ikke noen rett for kommunen til å utføre slike tiltak på vegne av huseieren. Da må kommunen i så fall vurdere om det er grunnlag for tvangsfullbyrdelse av et forelegg etter § 32-7. Her vil kommunen møte den samme problemstillingen som etter abonnementsvilkårene, at dere først må gå veien om å pålegge huseieren å foreta utbedringen selv.

En dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 4 oktober 2012 (som riktignok gjaldt forurensningsloven) gir noe veiledning. Der kom domstolen frem til at vilkårene for umiddelbar gjennomføring ved kommunen etter forurensningsloven § 74 ikke var til stede, fordi opprydningstiltaket ikke ville blitt forsinket av at kommunen i stedet for å gjennomføre tiltaket selv hadde rettet et pålegg (muntlig) mot den som var ansvarlig for den potensielle forurensningen slik at de kunne rydde opp. I den aktuelle dommen var den ansvarlige et spyle- og sugefirma og derfor særlig velegnet til å foreta opprydningen på en billig måte selv. Dette innebærer at dere må vise at et slikt pålegg ikke var noe alternativ i den aktuelle situasjonen.

En generell anbefaling er at dere i kommunikasjonen med eieren av stikkledningen  påpeker hans/hennes ansvar for å reparere lekkasjen innen en kort frist. Dere kan samtidig tilby å gjøre det på vegne av eieren, mens grøfta er åpen. Når ting haster åpner forvaltningsloven for muntlig saksbehandling. Jeg antar at de fleste vil bli svært takknemlige for at dere reparerer stikkledningen mens grøfta er åpen, mot å refundere utgiftene. Det må jo bli en langt billigere løsning for eieren.

Ved antatt kommunal lekkasje eller ved tvil om lekkasjen er kommunal eller privat er det praksis i Drammen at kommunen betaler for oppgravingen som førte til avdekking av lekkasjepunktet. Dersom lekkasjen er akutt kan våre avtalevilkår pkt. 6.5 benyttes (se under), men erfaringsmessig fører dette til bråk i forhold til betaling, selv om det gjøres muntlig avtale. Dersom lekkasjen ikke er stor kan det derfor skje at hullet blir fylt igjen og det blir sendt påleggsvarsel og (evt.) pålegg til abonnenten. Drammens lokale avtalevilkår (pkt. 6.5) lyder:

«…. Om nødvendig kan kommunen også utføre arbeidet uten å gi pålegg eller forhåndsvarsel om pålegg …. Kommunen skal varsle abonnenten om arbeidet på forhånd. Dersom dette ikke lykkes, skal kommunen varsle politiet. Utbedringen bekostes av abonnenten.

Dersom kommunen ikke har gitt pålegg skal kommunen omgående fatte formelt vedtak om tiltaket, slik at abonnenten får mulighet til klage. Vedtaket skal inneholde orientering til abonnenten om årsaken til arbeidet og påregnelig omfang, med anslag for kostnadene……»

Kategorier Diverse