Velg en side
  1. Når et privat vannverk bygger ut ledningsnettet sitt, hvem sitter da med ansvaret for å montere brannuttak og kostnader med disse?

  2. Er det ledningseier eller er det kommunen som ansvarlig for brannberedskapen?

  3. Kan kommunen gi pålegg om oppdimensjonering og/eller ny kapasitetsberegning i forbindelse med utskifting av privat vannverks hovedvannledning? I såfall hvor hjemler man dette?

22.08.2016

I følge forskrift om brannforebygging § 21 skal kommunen sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.

DSB skriver i sin veiledning til bestemmelsen at kommunen har et overordnet ansvar for at det etableres tilstrekkelig med slokkevann og vannmengder for automatiske slokkeanlegg der dette er aktuelt, men at dette ikke betyr at det er kommunen nødvendigvis som skal stå for gjennomføringen og kostnaden ved etablering av slik vannforsyning.

I punkt 4.3.8. i VA-Miljøblad nr 82 fra 2008 har bl.a. Norsk Vann uttalt at kommunen formelt er ansvarlig, men at det er i det private vannverkets (les abonnentenes) egeninteresse at brannberedskapen, inkludert brannvannsforsyningen, er så god som mulig. Det anbefales en avtale mellom kommunen og det private vannverket som regulerer samarbeidet i et langsiktig perspektiv.

Det er med andre ord kommunen som har det formelle ansvaret for tilstrekkelig slokkevann. Samtidig vil jo sikkert abonnentene til vannverket ha sterk interesse i at man kommer frem til en god løsning for ansvarsfordelingen mellom vannverket og kommunen.

Hvis vannverket skal bygge nye ledninger kan kommunen som byggesaksmyndighet stille krav etter plan- og bygningsloven § 29-6 til hvordan tekniske installasjoner og anlegg skal prosjekteres og utføres, herunder sette krav til dimensjoneringen i tråd med veiledningen til byggteknisk forskrift § 15-9 (1).

Drammensregionen har laget retningslinjer for slokkevann og sprinkling som ble utgitt våren 2011.

Norsk Vann har nylig utgitt en rapport (218/2016) om vann til brannslokking som omtaler private vannverk på side 19.

Kategorier Diverse