Velg en side

Hva kan/bør kommunen gjøre når et firma som ikke har samtykke fra kommunen på forespørsel fra en kunde har tømt avløpsvannet i en slamavskiller?

07.01.2019

Spørsmålet om tømming av avløpsanlegg er regulert i forurensningsloven § 26. Etter bestemmelsens første ledd skal kommunen sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Kommunen gis dermed ansvar for at det er et system for tømming av slam og avløpsvann. Kommunen kan sette bort arbeidet til andre (en renovatør), men det må foreligge en avtale med kommunen. Det er ikke noe forbud mot at anleggseieren tømmer anlegget selv, men etter § 30 tredje ledd, annet punktum (som får anvendelse også for slam etter § 26 fjerde ledd) kan ikke renovatører eller andre samle inn slam uten samtykke fra kommunen. Kommunen kan imidlertid sette vilkår om hvem som kan tømme avløpsanlegg i utslippstillatelsen.

Etter forurensningsloven § 26 fjerde ledd gjelder lovens § 30 og § 34 tilsvarende ved tømming av slamavskillere, priveter mv. Disse bestemmelsene gir kommunen hjemmel til å vedta en forskrift om den kommunale innsamlingen av husholdningsavfall, noe som dermed også gjelder tømming av slam og avløpsvann (slamtømmeforskrift).

Dersom virksomheten ikke oppfyller krav og tilhørende vilkår og dette medfører en fare for forurensning, kan kommunen etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd pålegge at de etterlever kravene. Pålegget må angi konkret hva de skal gjøre, tømme fettavskiller, montere prøvetakingskum osv.

Du finner en gjennomgang av kommunens ansvar og roller i forbindelse med tømming av slam i Norsk Vann rapport 226/2017 under punkt 8.1. Rapporten inneholder blant annet en illustrasjon som viser de ulike avtaleforholdene.

Miljøkommune.no angir følgende sanksjonsmuligheter som kommunen kan benytte overfor ulovlig forurensning:

  • Kommunen bør i første omgang påpeke overfor virksomheten at utslippet er ulovlig, og at dette må rettes opp. Melding om at dette er rettet opp skal sendes kommunen innen en fastsatt frist.
  • Sammen med en melding om at utslippet er ulovlig, kan kommunen også varsle vedtak om tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73 om tvangsmulkt ved forhold i strid med loven. Se veiledning om tvangsmulkt.
  • Alvorlige brudd på krav kan også være straffbare. Forurensningsmyndigheten kan anmelde straffbare forhold til politiet. Forholdet må etterforskes av politiet som straffesak, og straff ilegges av domstolene eller vedtas av virksomheten gjennom et forelegg utstedt av politiet. Slikt forelegg kan prøves for domstolene.
  • Overtredelser kan også gi grunnlag for krav om skadeserstatning. Dette forutsetter at det ulovlige påslippet medfører økonomisk skade eller tap. Eksempel er merutgifter for kommunen til ekstra rensing av påslipp, eller miljøskade ved at skadelige påslipp føres videre ut i resipient. Ansvar for forurensningsskade er regulert i forurensningsloven kapittel 8 om erstatning for forurensningsskade. Kommer ikke kommunen og virksomheten til en løsning, er det domstolen som må avgjøre spørsmål om erstatning for forurensningsskade.
Kategorier Diverse