Velg en side

Forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A uttaler at alle virksomheter med påslipp av fettholdig eller oljeholdig avløpsvann skal ha tillatelse til påslippet av kommunen. Det påpekes spesifikt da at nyetablerte påslipp skal søke om tillatelse til påslippet. Når en avdeling skal gi brukstillatelse (eller midlertidig brukstillatelse) for drift av en næringsvirksomhet i et nyetablert bygg, kan brukstillatelsen holdes tilbake frem til søknaden om påslipp er sendt inn og behandlet?

09.09.2022

Her er det en vesentlig forskjell på oljeholdig avløpsvann, som krever utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kap. 15, se § 15-3, og fettholdig avløpsvann, som ikke skal ha en egen utslippstillatelse etter forurensningsforskriften ved påslipp til kommunal ledning. 

For å få byggetillatelse, må bortledning av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven, se plan- og bygningsloven § 27-2 første ledd. Kommunens forurensningsmyndighet er underlagt samordningsplikten etter plan- og bygningsloven § 21-5.

For at et utslipp (herunder påslipp) av oljeholdig avløpsvann skal være i samsvar med forurensningsloven, må utslippet ha fått en utslippstillatelse fra kommunen som er forurensningsmyndighet etter kap. 15. Det er derfor for sent om tillatelsen først blir dokumentert før det skal gis ferdigattest.

For fettholdig avløpsvann er dette annerledes. Lov og forskrift fastsetter ikke noe eget krav om tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Mange kommuner har imidlertid, med hjemmel i forurensningsforskriften § 15A-4, lagd et søknadssystem med standardkrav for nye påslipp fra virksomhet eller påslipp fra virksomhet som økes vesentlig og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette. Kommunene kan også sette krav til eksisterende påslipp. Hvis kommunen  har akseptert tilknytningen til den kommunale hovedledningen (bekreftet at det er tilstrekkelig kapasitet og at virksomheten kan knytte seg til), kan jeg vanskelig se at en spesiell tillatelse for fettholdig avløpsvann vil være en forutsetning for å få byggetillatelse eller midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.